ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ร่วมงานแถลงข่าวงาน AGRO FEX 2022

15 พฤศจิกายน 2565
       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  นายอิสระ  อมรกิจบำรุง  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)  พร้อมด้วยนายถาวร กันทวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  เข้าร่วมงานแถลงข่าวงาน AGRO FEX 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2565  ณ Korat Hall ชั้น 4  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อ - ขาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี              
      วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมในภาคอีสาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model ตามนโยบายรัฐบาล                 
            ทาง BOI ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม Business matching  โดย กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และการฝึกอบรมในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนและการเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” และการฝึกอบรมในหัวข้อ “การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ระบบ e -Tax ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565  โดย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ