พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

18 พฤศจิกายน 2565
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค
         ส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับภาค และระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง
          มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
          คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรก
          อุตสาหกรรมเกษตรแและอาหาร
          อุตสาหกรรมดิจิทัล
          อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
          อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
          อุตสาหกรรมชีวภาพ
          อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สิทธิประโยชน์เพิ่มติม
หากมีการพัฒนาบุคลากรหรือวิจัยและพัฒนาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
    เกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาได้แก่ WiL สหกิจศึกษาและทวิภาคีหรือความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรไทยในด้าน S&T อื่นๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบ โดยมีจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าฝึกอาชีพ มากกว่าหรือเท่ากับ 10% ของจำนวนพนักงานในโครงการ หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คน แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
   เกณฑ์การวิจัยและพัฒนา
มีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มากกว่าหรือเท่ากับ 1% หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 200 ล้านบาท ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
    กลุ่ม A1+ สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 - 13 ปี (ไม่จำกัดวงเงิน) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 2 ปี
    กลุ่ม A1 -A4 สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ฯ 3 - 8 ปี ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มอีก 3 ปี
     อ่านข่าวฉบับเต็ม คลิก
 
    บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน 
    0 2553 8111
    head@boi.go.th
   ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ