ภาพกิจกรรมการจัดอบรม“ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนและการเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน” วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง MINI HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

05 ธันวาคม 2565
วันที่ 1 ธันวาคม 2565  นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม“ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนและการเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน” ณ ห้อง MINI HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน” พร้อมด้วยนายถาวร กันทวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ วิทยากรจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 บรรยายเรื่อง “วิธีการแก้ไขปัญหาของงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและการตรวจเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน” มีวัตถุประสงค์เป็นการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานและเพื่อให้ทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดดำเนินการ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพอันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน

 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 4438 4200
Korat@boi.go.th
https://Korat.boi.go.th