ภาพกิจกรรมการจัดการอบรม“การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระบบ e-Tax ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง MINI HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

05 ธันวาคม 2565
 
วันที่ 2 ธันวาคม 2565  นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม“การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระบบ e-Tax ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ณ ห้อง MINI HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา
มีวิทยากรจากกองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยนางสาวเยาวลักษณ์ ชนะหาญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ บรรยายเรื่อง “การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระบบ e-Tax ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ และสามารถนำวิธีการปฏิบัติไปใช้ได้จริง เช่น สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการขอใช้สิทธิประโยชน์เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -Tax) เพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนในการปฏิบัติงานตามวิธีที่สำนักงานกำหนด มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน

 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 4438 4200
 Korat@boi.go.th