ภาพกิจกรรม นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

01 มีนาคม 2566
     วันที่ 1 มีนาคม  2566  นายอิสระ  อมรกิจบำรุง  ผู้อำนวยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธาน  ในการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตามองค์ประกอบการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ (1) การใช้สิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกการลงทุน (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  (3) การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและการบริการ  (4) การพัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ (5) การวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
 0 4438 4200
 Korat@boi.go.th
 https://Korat.boi.go.th