ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา ) และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมนำ SMEs ไทยในภาคอีสาน ไปสำรวจศักยภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ หน่วยงานรัฐและเอกชนของเวียดนามตอนกลาง (ดานัง-เว้) ร

18 เมษายน 2566
ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา ) และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมนำ SMEs ไทยในภาคอีสาน ไปสำรวจศักยภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ หน่วยงานรัฐและเอกชนของเวียดนามตอนกลาง (ดานัง-เว้) อาทิ Danang Investment Promotion Agency (IPA Danang), Hi-Tech Park and Industrial Zones Authority, C.P. Vietnam Factory เป็นต้น พร้อมจัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำธุรกิจระหว่างคณะ SMEs ไทยกับผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม