ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Agro FEX 2023” วันที่ 15 สิงหาคม 2566

16 สิงหาคม 2566
             เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Agro FEX 2023” เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงานแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (BCG model – Bio,Circular,Green Economy & Supply Chain) ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน “Agro FEX 2023” ในระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2566 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
           มีกิจกรรมแสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU ซึ่งมีความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการจัดงานอันเป็นกิจกรรม Mice city , สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB, กระทรวงพาณิชย์ ได้จัด business matching ผ่านสำนักงาน ฑูตพาณิชย์ในตปท. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) BOI ให้ความรู้ เรื่องส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย BCG รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจ งานนิทรรศการ และ คลีนิกให้คำปรึกษา เครือข่าย 12 องค์กรภาคเอกชน และมีทีมโซล่าร์ชุมชน มาจัดแสดงและการสาธิตใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย