ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 6 เดือนแรกของปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด

13 กันยายน 2566
  ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 6 เดือนแรกของปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด  

   สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://korat.boi.go.th/uploads/investment_file_download/file/20230912/th-ijnowxyz3479.pdf