นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือภาคเอกชน-หน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายและความคาดหวังต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566

28 ตุลาคม 2566
✨ LNESP ร่วมกับ สกสว. ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC)
———————-
วันที่ 28 ตุลาคม 2566
นายอิสระ   อมรกิจบำรุง  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือภาคเอกชน-หน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายและความคาดหวังต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ด้านการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  จัดโดย  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) นำโดย ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ ห้องประชุมพลล้าน โรงแรมเซ็นทารา โคราช
….
โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคาดหวังต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) จากภาครัฐและเอกชนในพื้น โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ซึ่งเป็นการร่วมผนึกกำลังจากหน่วยงาน ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
3. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
4. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)
5. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)
6. สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
7. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
8. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
9. สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
10. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
11. หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
12. สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา
13. เครือข่ายธุรกิจ BizClub จังหวัดนครราชสีมา
14. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 
ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต่อไป
……….
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
044-384200 
korat@boi.go.th