ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับส่ง เสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

27 ตุลาคม 2566
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน”
ณ ห้อง MINI HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพอันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม รวมถึงประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ของทางสำนักงาน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน
 
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 4438 4200  Korat@boi.go.th