บอร์ดบีโอไอให้สิทธิประโยชน์ลงทุน 13 โครงการ ดันมูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศพุ่ง 1.5 หมื่นล้านบาท

23 มกราคม 2560
บอร์ดบีโอไอให้สิทธิประโยชน์ลงทุน 13 โครงการ
ดันมูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศพุ่ง 1.5 หมื่นล้านบาท 
 บีโอไอเปดแผนขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” พรอมลุยโรดโชว สรางความเชื่อมั่น – ชี้แจง พ.ร.บ.ใหม บีโอไอเผยแผนสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน และการขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” ประเดิมจัดงานสัมมนาใหญแหงป “Opportunity Thailand” ซีอีโอทั้งในและจากตางประเทศตอบรับเขารวมคับคั่งรับฟงโอกาสใหมการลงทุนในไทย และเตรียมจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศเปาหมาย เพื่อชี้แจงถึง พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการลงทุน ซึ่งจะเปนเครื่องมือในการดึงดูดใหโครงการชั้นนําและโครงการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงเขามาลงทุนในประเทศไทย นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรม
การสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปดเผยวาป 2560 ถือเปน ปทองแหงการลงทุนของประเทศไทย เพราะนอกจากจะเปนชวงตอเนื่องจากปที่ผานมา ซึ่งรัฐบาลเริ่มสนับสนุนการลงทุนที่จะสรางประเทศไทย 4.0 แลวยังเปนปแหงการสรางสภาพแวดลอมใหมๆ ใหเอื้อตอการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 3 ฉบับ และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
คมนาคมขนสงเพื่อรองรับการลงทุนของภาคเอกชน บีโอไอจึงไดเตรียมแผนในการสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุนทั้งไทยและตางประเทศ ทั้งในรูปแบบของการจัดสัมมนาและการ เดินทางไปชักจูงการลงทุนในตางประเทศ
           รายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่ 
              
                    http://www.boi.go.th/upload/content/approve31102016_61877.pdf