งานสัมมนา ในหัวข้อ "บีโอไอ รุกส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น" ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559

07 ธันวาคม 2559
นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นครราชสีมา ร่วมกับ นางสาวจุลี  บุญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “บีโอไอ รุกส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น”  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559   ณ ห้องประชุมศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้นักธุรกิจ/นักลงทุน/องค์กรภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนได้เห็นโอกาสและได้ทราบถึงรายละเอียดของมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ในการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร การส่งเสริมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอันจะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้ประกอบท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ กลุ่มทอผ้าไหม ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาอาชีพผู้ประกอบการ   ปักธงชัย วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกไทย กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ ผู้ประกอบการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผู้ประกอบการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน​