ภาพกิจกรรม อบรมในหัวข้อเรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

10 มกราคม 2560

นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ นครราชสีมา กล่าวเปิดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมจนถึงการปฏิบัติหลังจากได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมรายใหม่หรือเป็นรายเก่าซึ่งอนุมัติให้ขยายโครงการหลังจากได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมแล้วจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอะไรบ้างและสามารถใช้สิทธิประโยชน์อย่างไร เช่น สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร การนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ การขอใบอนุญาตทำงานและการจัดทำบัญชีของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริม เนื่องจากการขอใช้สิทธิประโยชน์เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไป