ภาพกิจกรรมการอบรม “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

10 มกราคม 2560
นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ นครราชสีมา กล่าวเปิดการ อบรมในหัวข้อเรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมาชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติขัันตอนต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงาน