บีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุนเทคโนโลยีเป้าหมาย

09 กุมภาพันธ์ 2560

 บีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุนเทคโนโลยีเป้าหมาย

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยจะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย และกลุ่มบริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ยกเว้นอากรนำเข้าเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนา และออกมาตรการช่วยเหลือ จากอุทกภัยในภาคใต้

            นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ ประเทศไทย 4.0” และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้บีโอไอออกมาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technology-based Incentives) ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการย่อย คือ 1. การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Core Technologies) ซึ่งจะมีการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษกับการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยมีเงื่อนไขเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย

            ทั้งนี้ การลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.1 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Targeted Core Technologies) 4 กลุ่ม คือ ไบโอเทคโนโลยี, นาโนเทคโนโลยี,Advanced Materials Technology (เทคโนโลยีการผลิตวัสดุขั้นสูง) และ ดิจิทัล เทคโนโลยี 1.2 กลุ่มบริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Enabling Services) ซึ่งหมายถึงกิจการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ได้แก่ การวิจัยพัฒนา สถานฝึกฝนวิชาชีพ (เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการออกแบบทางวิศวกรรม บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และบริการสอบเทียบมาตรฐาน

โดยกิจการใน 2 กลุ่มข้างต้น จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี และสามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้อีก 1-3 ปี รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 13 ปี

2. การยกเว้นอากรนำเข้าเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนา เช่น วัสดุต้นแบบ สารเคมี พืชหรือสัตว์เป็นต้น3. ปรับเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based incentives) สำหรับกิจการผลิตทั่วไปที่ได้สิทธิตามหลักเกณฑ์ปกติ ถ้าลงทุนเพิ่มด้านพัฒนาเทคโนโลยีหรือพัฒนาบุคลากรจะให้เพิ่มค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อนำมารวมเป็นมูลค่าภาษีที่ได้ยกเว้น จากเดิม 100% เป็น 200% และหากเป็นค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยพัฒนาให้เพิ่มเป็น 300%

มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับส่งเสริมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

            นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้บีโอไอออกมาตรการช่วยเหลือกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย โดยต้องยื่นขอสิทธินำเข้าเครื่องจักรภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

**************************************************

http://www.boi.go.th/upload/content/board_boi_news_1_08022017_67628.pdf