เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา "Opportunity Thailand” วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

15 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารประกอบการบรรยาย งานสัมมนา "Opportunity Thailand” วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
click  ได้ที่นี่
 http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_event_detail&topic_id=14574