ภาพกิจกรรมออกคลินิคในงานโครงการ “SMEs ไทยหัวใจดิจิตอล ก้าวเข้าสู่ THAILAND ๔.๐”

15 พฤษภาคม 2560
นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒   เข้าร่วมกิจกรรมออกคลินิคในงานโครงการ “SMEs ไทยหัวใจดิจิตอล ก้าวเข้าสู่ THAILAND ๔.0”   ในระหว่างวันที่  ๒๘  - ๒๙ เมษายน  ๒๕๖๐  จัดโดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยร่วมกับบริษัทเทคคอนไซเบอร์เน็ต  จำกัด   วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ   SMEs   ให้สามารถแข่งขันบนโลกออนไลน์ได้จริง ซึ่งผู้ประกอบการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับโลกในยุคดิจิตอล  เพื่อยกระดับและตอบสนอง รองรับการส่งเสริมด้านการตลาดของผู้ประกอบการ Start up และผู้ประกอบการ SMEs อื่นๆ  รวมถึงพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้มแข็งพร้อมเข้าสู่นโยบาย SMEs ของรัฐบาล