สัมมนาเรื่อง “บีโอไอรุกส่งเสริมการลงทุน SMEs และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

08 มิถุนายน 2560

          ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จัดสัมมนาเรื่อง “บีโอไอรุกส่งเสริมการลงทุน SMEs และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” ในระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
         
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นโยบายส่งเสริมการลงทุน SMEs ใหม่ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิประประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าถึงการส่งเสริมการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนความคุ้มค่าในการลงทุนผ่านการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐ