ภาพกิจกรรมโครงการ “ลู่ทางการลงทุนและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคอีสาน : ภาคใต้” ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสงขลา

28 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรมโครงการ “ลู่ทางการลงทุนและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคอีสาน : ภาคใต้” ระหว่างวันที่  ๒๐ - ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  จังหวัดสงขลา  

          นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒  (นครราชสีมา)  จัดกิจกรรมโครงการ “ลู่ทางการลงทุนและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคอีสาน : ภาคใต้ ”  ระหว่างวันที่  ๒๐ - ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐  โดยนำคณะนักลงทุนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยี่ยมชมกิจการภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา  เพื่อเป็นการศึกษาการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  รวมถึงการศึกษาลู่ทางในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่าย   โดยเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ ดังนี้
          Ø เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นผู้ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในห้าของผู้นำการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ของโลก ศรีตรังโกลฟส์มีโรงงาน  ๔ แห่งทางภาคใต้ของประเทศไทยและมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐ ล้านชิ้นต่อปีมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนิดในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ของถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์ ครอบคลุมทั้งการใช้งานทางการแพทย์และการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป ส่งผลให้ศรีตรังโกลฟส์มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึงร้อยละ ๗ ของความต้องการถุงมือยางของโลก
          Ø เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ด่านศุลกากรสะเดา  เป็นด่านศุลกากรทางบกที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งอยู่ในเขตแดนไทยเชื่อมต่อกับสหพันธรัฐมาเลเซีย บริเวณตรงกันข้ามกับด่าน BUKIT KAYA HITAM ของรัฐเคดาห์  สหพันธ์รัฐมาเลเซีย  เขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรสะเดา  คือ  อำเภอสะเดาประกอบด้วย ๖ ตำบล คือ ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว  ตำบลสะเดา  ตำบลปริก ตำบลพังลา ตำบลเขามีเกียรติ                      
      Ø เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป กลุ่มบริษัท พาเนล พลัส  ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตไม้ปาร์ติเกิล  ไม้เอ็มดีเอฟ  และไม้เคลือบเมลามีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  สามารถผลิตไม้ปาร์ติเกิล  ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศ์เมตรต่อปี  ไม้เอ็มดีเอฟถึง ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี และกระดาษเคลือบเมลามีน ๒๓.๕ ล้านตารางเมตรต่อปี พาเนลพลัส จึงเป็นที่ยอมรับในเอเซียว่าสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    Ø เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด ผลิตไม้ยางพาราแปรรูปมายาวนานกว่า ๒๙ ปี ซึ่งใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่คัดสรรไม้ยางพารา เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอนามัยพืช (IPPC) ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาระบบงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
    Ø เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๕๑ ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ จำหน่ายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่งพารา
วู้ด จำกัด  ลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากที่เหลือจากกระบวนการผลิตจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหนึ่งในทางเลือกการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย