สัมมนาเรื่อง “บีโอไอรุกส่งเสริมการลงทุน SMEs และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

18 สิงหาคม 2560
           ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จัดสัมมนาเรื่อง “บีโอไอรุกส่งเสริมการลงทุน SMEs และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” ในระหว่างวันที่  9 – 11  สิงหาคม 2560  ณ จังหวัดอุบลราชธานี
         
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นโยบายส่งเสริมการลงทุน SMEs ใหม่ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิประประโยชน์ที่ได้รับ และแผนการจัดสัมมนาเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าว ที่จะจัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าถึงการส่งเสริมการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนความคุ้มค่าในการลงทุนผ่านการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐ   
           และได้นำเรียนรายงานภาวะการส่งเสริมในจังหวัดอุบลราชธานี  ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบข้อมูล รวมถึงได้เข้าพบเครือข่ายด้านการลงทุน  ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนให้ทราบต่อไป