วิทยากรบรรยายเรื่อง"ความแตกต่างของสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

19 ตุลาคม 2560
     ผู้อำนวยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2   ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"ความแตกต่างของสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร"  ในวันพุธที่   18  ตุลาคม 2560   ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์   ให้กับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์(กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์) ครั้งที่ 5/2560  ภายในงานมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) เป็นประธาน  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีรัมย์และภาคส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ประมาณ  30  ท่าน