ภาพกิจกรรมสัมมนา“บีโอไอไขปัญหาแรงงาน”วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

29 พฤศจิกายน 2560
                   ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 จัดสัมมนาเรื่อง “บีโอไอไขปัญหาแรงงาน” ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560   ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา  วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU รวมถึงกฎหมายแรงงานที่สำคัญต่อการดำเนินงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  เพื่อเป็นการบรรเทาการขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการและควบคุมการเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  มีการเผยแพร่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ยุค 4.0  มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 ท่าน    กล่าวเปิดการสัมมนาโดยผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาและวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5  นครราชสีมา มาบรรยายได้ครั้งนี้ 
                มีการบรรยายในหัวข้อ “การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU ตามพระราชกำหนดการ
นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ  ”   โดยนางสาวธัญญพัทธ์  จำปาขีด  นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายการบริหารแรงงานต่างด้าว กลุ่ม 3 สัญชาติและ MOU  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 
                และการบรรยาย“การพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ยุค 4.0” โดยนายธีรวัฒน์  ทองน้อย หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5  นครราชสีมา