ภาพกิจกรรมอบรมวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและข้อควรรู้ทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

18 ธันวาคม 2560
                  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  จัดอบรม"วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและข้อควรรู้ทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จังหวัดนครราชสีมา  
                 โดยมีวัตถุประสงค์ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริมตั้งแต่การขอรับบัตรส่งเสริม   ตลอดจนการปฏิบัติหลังจากได้รับการส่งเสริมและการรายงานผลการดำเนินงานผู้เข้าอบรมยังจะได้ทราบความหมายและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขอรับการส่งเสริม  อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ   สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร   รวมถึงข้อควรรู้ทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริม สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการขอใช้สิทธิประโยชน์เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งยังมุ่งเน้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการสำหรับรองรับการตรวจสอบ   โดยการบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็นปัญหาที่สำคัญประกอบกับให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงตามตัวอย่างที่กำหนด เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและลดความสับสนเมื่อกลับไปปฏิบัติงานจริง 
               ในการจัดการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ทั้งสิ้นประมาณ 160 คน การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  คุณวันทนา ทาตาล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการ  จากสำนักงานบริหารการลงทุน  ๓