ภาพกิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 สร้างเครือข่ายร่วมกับเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี

05 มกราคม 2561
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 สร้างเครือข่าย
ร่วมกับเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี

                เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 และคณะได้เข้าหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ   เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยมี ผศ.ดร.ปภากร  พิทยชวาล  ผู้จัดการสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี ให้การต้อนรับ  โดยเทคโนธานี มีพันธกิจหลัก ดังนี้
               1. เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและกลุ่มการผลิตเพื่อให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวน การคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
               2. ประสานงานการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิต ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
               3. เป็นศูนย์กลางการใช้บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน และท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับองค์กรชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง