การรายงานผลรูปแบบใหม่ เมื่อได้รับบัตรส่งเสริมฯ ผ่าน ‘ระบบ e-Monitoring’ เริ่มเปิดใช้ระบบ ก.พ. 2561

23 มกราคม 2561
การรายงานผลรูปแบบใหม่ เมื่อได้รับบัตรส่งเสริมฯ ผ่าน ‘ระบบ e-Monitoring’ 
 เริ่มเปิดใช้ระบบ ก.พ. 2561