ภาพกิจกรรมงานสัมมนา"มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้"ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

30 พฤษภาคม 2561
                    ด้วย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ (นครราชสีมา)  จัดสัมมนาเรื่อง“มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้” ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่นักธุรกิจ นักลงทุน เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งสริมการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่าน  ผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 120  ท่าน  บรรยายในหัวข้อ "มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้ "  โดยคุณบังอร   ฐิตะไพศาลผล   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2    และวิทยากรบรรยายหัวข้อ "EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน"   โดย คุณทยาภรณ์  ศรีสังข์     นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ  และช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสามารถเชื่อมต่อไปยัง EEC โดยเส้นทางหลวง 304 จึงมีช่องทางในการที่จะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไปยัง EEC  โดยนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในอนาคต สำนักงานฯได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในกิจการเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น  คือ มาตรการสำหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  โดยให้โครงการที่ขอรับการส่งเสริมจะต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปรับปรุงสิทธิประโยชน์โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในกิจการเป้าหมายในพื้นที่พิเศษของอีอีซี   เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันฯ