ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561

08 มิถุนายน 2561
        นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2    จัดนำคณะนักลงทุนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  ระหว่างวันที่ 6 – 8  มิถุนายน  2561  จำนวน 30 ท่าน   โดยเยี่ยมชมกิจการดังนี้ 
       -  เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center : TMEC) เป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและพัฒนาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโรงงานผลิตวงจรรวมแห่งแรกของประเทศไทย
       - ประชุมหารือร่วมกับนักลงทุนภาคตะวันออก และรับฟังการบรรยายเกี่ยวข้อง “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) : นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
       - เยี่ยมชมกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตแชสซี และเสื้อเพลาหลังสำหรับรถกระบะขนาด 1 ตันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้ใช้โรบ๊อตในการผลิต
       - เยี่ยมชมกิจการผลิตหมอนยางพาราและที่นอนยางพารา บริษัท เจ เอส วาย ลาเท็กซ์โปรดักส์  (ไทยแลนด์)จำกัด โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมยางพาราและเป็นแห่งแรกของโลก
       - เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) ณ วังจันทร์วัลเล่ย์  เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนา
เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) และเทคโนโลยี
ชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ (BIOPOLIS) เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสมช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ
      - สถาบันวิทยสิริเมธี  (Vidyasirimedhi Institute; VISTEC) มีเป้าหมายผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ในระดับโลก” มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยมีศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางการวิจัยและให้การสนับสนุนด้านทุนการวิจัยแก่สถาบันฯ
     - โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya  Science Academy; KVIS)  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๖ โดยมุ่งหวังบ่มเพาะและสร้างเด็กที่มีความพร้อมที่จะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ สามารถต่อยอดและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ