ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะนักลงทุนจากภาคใต้ และเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) ในวันที่ 3 - 4 กรกฏาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

13 กรกฎาคม 2561
           นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล  ผทภ.2 และนายถาวร  กันทวงศ์   ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)  เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  5 (สงขลา) ในวันที่ 3 - 4 กรกฏาคม 2561  ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMES ไทย  โดยมีวััตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พัฒนาความรู้และเพิ่มวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ เพื่อแสวงหาโอกาสและลู่ทางการค้า การลงทุน ระหว่าง 2 ภาค และรับ่่ทราบแนวทางการดำเนินธุรกิจ
          ในวันที่ 3 กรกฏาคม  2561 เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการ นักธุรกิจก นักลงทุนในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
         ในวันที่ 4  กรกฏาคม 2561   เยี่ยมชมการบริหารและการจัดการบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด