ภาพกิจกรรมอบรมมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้และ Work Shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน นวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

04 กันยายน 2561
                   ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  จัดโครงการอบรมมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้และ Work Shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน นวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับผุ้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  วิทยากรบรรยาย โดย คุณอรพินทร์ ฤทธิ์ไธสง 
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 38 ท่าน