ภาพกิจกรรมอบรมมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้และ Work Shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

04 กันยายน 2561
   ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  จัดโครงการอบรมมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ควรรู้และ Work Shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน  วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับผุ้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  วิทยากรบรรยาย โดย คุณถาวร  กันทวงศ์  
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ท่าน