ภาพกิจกรรมดูงานทริปภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย วันที 28-31 สิงหาคม 2561

04 กันยายน 2561
    ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน ๓๘ ท่าน  ตามโครงการ“สำรวจศักยภาพการลงทุนและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภาคเหนือ”ระหว่างวันที่  ๒๘ - ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑   ณ  จังหวัดเชียงราย  โดยเยี่ยมชมกิจการ ดังนี้ 
     
๑. เยี่ยมชมบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กิจการผลิตพืช ผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก เช่น น้ำเสาวรส น้ำลูกหม่อน น้ำมะเขือเทศ และน้ำส้ม  เป็นต้น เป็นโรงงานหลักที่เป็นกำลังสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า“ดอยคำ” โดยมีสายการผลิตสำคัญ เช่น น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ผลไม้แช่แข็ง แป้งถั่วเหลือง 
       ๒. เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปบริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด ผู้ผลิตฟันปลอมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางทันตกรรมรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน  ซึ่งได้ลงทุนขยายสาขาเป็นฐานผลิตฟันปลอมและบริการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางทันตกรรมไปยังหลายจังหวัดทั่วประเทศ  ปัจจุบันบริษัทส่งออกฟันปลอมไป  ๑๔  ประเทศ  รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ ลาว พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์และกัมพูชา และกำลังเตรียมขยายตลาดไปในอาเซียนอีกหลายประเทศ
      ๓. เยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยาย  ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ไร่ปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) รวมทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นคาเฟ่เพื่อสุขภาพ ที่มีอาหารอร่อยจากผักสด และปลอดสารพิษ
      ๔.เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป  ด่านศุลกากรเชียงของ  มีหน้าที่รับผิดชอบ และกำกับดูแลพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงบ่อแก้ว และแขวงไชยะบุรี) ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศตามแนวชายแดน ทางพื้นดิน และแนวเขตชายแดนที่เป็นลำน้ำโขง
      ๕. เยี่ยมชมกิจการของ บริษัท จินนาลักษณ์ จำกัด เป็นกิจการผลิตกระดาษสา
 และกระดาษที่ทำจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ โดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิม แต่เพิ่มลวดลายและสีสันให้มีความร่วมสมัย ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสามากกว่า ๓,๐๐๐ รายการ ทำตลาดในช่องทางค้าส่งเป็นหลัก   รวมถึงยังต่อยอดทำผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงหม่อนไหม  มาทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์หลายชนิดและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ คือ มาร์คหน้าใยไหมทองคำ ยี่ห้อ CEILK 
      และมีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์การทำธุรกิจร่วมกับระหว่างคณะนักลงทุนภาคเหนือและนักลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ