ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาเรื่อง "วิธีการยื่นขอนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for visa and Work permit "

15 พฤศจิกายน 2561
               ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  ร่วมกับกลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  จัดสัมมนาเรื่องวิธีการยื่นขอนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for visa and Work permit" ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ณ  โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา    
                เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในแนวปฏิบัติของการยื่นขอรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริษัทฯ ที่มีผู้บริหารผู้ชำนาญ การและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ และเพื่อรวบรวมและแยกประเด็นปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในการมาติดต่อขอรับบริการของ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานจัดหางาน     โดยคุณบังอร ฐิตะไพศาลผล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 กล่าวเปิดงานสัมมนา  และมีการแนะนำวิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบ Single Window for Visas and Work Permits   โดย นางสาวพรชนก  ธีระเทพ  กลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 100 ท่าน จากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง