เอกสารการบรรยาย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตุถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

20 พฤศจิกายน 2561
                เอกสารการบรรยาย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตุถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561   ณ  ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี
จังหวัดนครราชสีมา   สามารถ Download ได้ที่นี่ 
              
              1.บรรยายเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ    machine_61.pdf 
             
              2.บรรยายเกี่ยวกับวัตถุดิบ ฯ     rawmaterial_61.pdf 
 
              3.กำหนดการอบรม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  agenda.pdf  
 
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-384200 ต่อ 4208 และ 4207 คุณณัฐิดา พัตน์นอก
และคุณณิชาภา ฉอ้อนศรี