ภาพกิจกรรมงานอบรม"วิธีปฏิบัตเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

27 พฤศจิกายน 2561
              ภาพกิจกรรมงานอบรม"วิธีปฏิบัตเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา    มีผู้เข้าร่วมจำนวน 160 ท่าน  เนื่องจาก สกท.มีการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบตามประกาศ ที่ป.๘/๒๕๖๑  เรื่องวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกและประกาศ ที่ ป.๙/๒๕๖๑ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS ๒๐๑๑) รวมถึงวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร การอบรมหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ