สถาบันไทย เยอรมัน เข้าพบ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

18 ธันวาคม 2561
     สถาบันไทย - เยอรมัน  นำโดยคุณธีระพนธ์  ศรนิล  ผู้จัดการสถาบันไทย - เยอรมัน และทีมงาน เข้าพบ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561   เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์ การบริการรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI  
    สถาบันไทย - เยอรมัน (TGI) เป็นสถาบันที่เชื่อถือได้และสามารถเป็นผู้รับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่าตามประกาศของ BOI ที่ ป.2/2546  เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัตินำเข้าเครื่องจักรเก่าใช้แล้วเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม  
     สถาบันไทย - เยอรมัน เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมและมีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรนำในการเพิ่มผลิตภาพ ของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมและบุคลากร ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  รวมทั้งเครื่องจักรกลและแม่พิมพ์ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยให้บริการทางด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่อุตสาหกรรมไทย รวมทั้งการให้บริการด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรซึ่งหนึ่งในบริการ คือ "การรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรให้กับสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI " สถาบันฯเป็นผู้ให้การบริการที่เชื่อถือได้ โดยเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และสามารถเป็นผู้รับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่าใช้แล้วตามประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.2/2546  
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันไทย-เยอรมัน  ศูนย์บำรุงรักษาและการจัดการอุตสาหกรรม 
 เบอร์โทรศัพท์  038-930100 ต่อ 1702  1704    โทรสาร 038-930120 
E-mail  piyanart.p@tgi.mail.go.th  www.tgi.or.th