ไฟล์เอกสารการบรรยาย Work shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

29 มกราคม 2562
   เรียน ผู้เข้าร่วมงานอบรมทุกท่าน
 
           ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ขอส่งไฟล์เอกสารการบรรยายหัวข้อ"Work shop การเปิดดำเนินการโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ห้องพิมาย  โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา มาให้พร้อมนี้ตามไฟล์แนบค่ะ  รบกวนทุกท่านปริ้นเอกสารนำมาเข้าร่วมอบรมด้วยตนเอง  
                        ไฟล์เอกสารการบรรยาย  WORKSHOP.pdf 
 

vทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมโปรดเตรียม………….           
            ๑.สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน (ของบริษัท) 
   

             ๒.แบบคำขออนุญาตเปิดดำเนินการพร้อมเอกสารแนบ

             สามารถ download เอกสารได้ที่   www.boi.go.th เลือกภาษาไทย เลือกหัวข้อเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
/ แบบฟอร์มและระบบออนไลน์ / การรายงานผลตามเงื่อนไขและเปิดดำเนินการ/ แบบฟอร์ม การตรวจสอบเงื่อนไขเปิดดำเนินงาน
/ แบบขออนุญาตเปิดดำเนินการF PM OP 01-06 (F PM OP 01-06)

 
                   เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป  
 
 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
2112/22 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
Tel. 0 4438 4200  Fax 0 4438 4299
E-mail :  korat@boi.go.th
http://korat.boi.go.th
 
Regional Investment and Economic Center 2
2112/22 Mittraphap Road Muang
Nakhonratchasima  30000