ภาพกิจกรรมงานอบรม"Work shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

01 กุมภาพันธ์ 2562
  ภาพกิจกรรมงานอบรม"Work shop การเปิดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
   ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา   ให้แก่ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่รับผิดชอบ ๘  จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  ๑๐๐ คน     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ  เกี่ยวกับการเปิดดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงานและให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน