ข่าวสาร BOI

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ หรือ Special Economic Zone 22 กันยายน 2564

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ หรือ Special Economic Zone

บีโอไอได้จัดทำประกาศเรื่อง "นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สาหรับยานพาหนะไฟฟ้า" 20 กันยายน 2564

บีโอไอได้จัดทำประกาศเรื่อง "นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สาหรับยานพาหนะไฟฟ้า"

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าวหลังการประชุมบอร์ด ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการสำคัญ 3 เรื่อง 06 กันยายน 2564

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าวหลังการประชุมบอร์ด ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการสำคัญ 3 เรื่อง

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 6 เดือนแรกของปี 2564ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี) 27 สิงหาคม 2564

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 6 เดือนแรกของปี 2564ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี)

กรุณาส่งเอกสารถึงบีโอไอผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น 20 กรกฎาคม 2564

กรุณาส่งเอกสารถึงบีโอไอผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

บีโอไอฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO) เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการวัตถุดิบชิ้นส่วน และส่วนประกอบแทนผู้ผลิต 19 กรกฎาคม 2564

บีโอไอฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO) เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการวัตถุดิบชิ้นส่วน และส่วนประกอบแทนผู้ผลิต

หน้า 1 / 10