ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง“หลักเกณฑ์ใหม่สำหรับ Long-Term Resident Visa (LTR Visa) และการใช้สิทธิประโยชน์ช่างฝีมือผ่านระบบ Single Window” ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง“หลักเกณฑ์ใหม่สำหรับ Long-Term Resident Visa (LTR Visa) และการใช้สิทธิประโยชน์ช่างฝีมือผ่านระบบ Single Window” ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ ภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเกษตรอินทรีย์สู่“อุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 24 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ ภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเกษตรอินทรีย์สู่“อุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรมพาคณะนักลงทุนไทยที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ"หรือ TOISC รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี 01 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรมพาคณะนักลงทุนไทยที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ"หรือ TOISC รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรมพาคณะนักลงทุนไทยที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ"หรือ TOISC รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี 01 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรมพาคณะนักลงทุนไทยที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ"หรือ TOISC รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรมกับกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย 21 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมกิจกรรมกับกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย นำคณะนักลงทุนไทยที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ"หรือ TOISC รุ่นที่ 20

ภาพกิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)ต้อนรับคณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 07 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)ต้อนรับคณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมา

หน้า 4 / 13