ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา ) และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมนำ SMEs ไทยในภาคอีสาน ไปสำรวจศักยภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ หน่วยงานรัฐและเอกชนของเวียดนามตอนกลาง (ดานัง-เว้) ร 18 เมษายน 2566

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา ) และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอย จัดกิจกรรมนำ SMEs ไทยในภาคอีสาน ไปสำรวจศักยภาพและสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ หน่วยงานรัฐและเอกชนของเวียดนามตอนกลาง (ดานัง-เว้) ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรม นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค 01 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรม นายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกและที่ปรึกษาในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช 23 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกและที่ปรึกษาในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 มกราคม 2566

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพกิจกรรมการจัดการอบรม“การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระบบ e-Tax ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง MINI HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา 05 ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรมการจัดการอบรม“การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระบบ e-Tax ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง MINI HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม“ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนและการเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน” วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง MINI HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา 05 ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม“ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนและการเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน” วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง MINI HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

หน้า 2 / 13