ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

ภาพกิจกรรมจัดอบรมวิธีปฏิบัติหลังไดัรับการส่งเสริมการลงทุน และข้อควรรู้ทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560

ภาพกิจกรรมจัดอบรมวิธีปฏิบัติหลังไดัรับการส่งเสริมการลงทุน และข้อควรรู้ทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ภาพกิจกรรมการอบรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 12 ตุลาคม 2564

ภาพกิจกรรมการอบรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรายงานตัวในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 03 ตุลาคม 2559

นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรายงานตัวในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการประจำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

สวัสดีปีใหม่ 2016 12 ตุลาคม 2564

สวัสดีปีใหม่ 2016

หน้า 13 / 13