ข่าวสาร BOI

บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมการลงทุน 3 กิจการใหม่ 24 พฤศจิกายน 2563

บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมการลงทุน 3 กิจการใหม่

ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ บีโอไองดการให้ของขวัญ อวยพรก็เพียงพอ 06 พฤศจิกายน 2563

ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ บีโอไองดการให้ของขวัญ อวยพรก็เพียงพอ

บีโอไอฟื้นกิจการยานพาหนะไฟฟ้า รอบใหม่ 16 พฤศจิกายน 2563

บีโอไอฟื้นกิจการยานพาหนะไฟฟ้า รอบใหม่

บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO) 13 พฤศจิกายน 2563

บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO)

บีโอไออัดมาตรการชุดใหญ่กระตุ้นลงทุน ฟื้นอีวี ชูไทยฐานผลิตในภูมิภาค 10 พฤศจิกายน 2563

บีโอไออัดมาตรการชุดใหญ่กระตุ้นลงทุน ฟื้นอีวี ชูไทยฐานผลิตในภูมิภาค

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนปี 2563 (เดือนมกราคม - กันยายน 2563) 04 พฤศจิกายน 2563

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนปี 2563 (เดือนมกราคม - กันยายน 2563)

หน้า 3 / 12