ข่าวสาร BOI

มติบอร์ด บีโอไอ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 13 มิถุนายน 2565

มติบอร์ด บีโอไอ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0 30 พฤษภาคม 2565

บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 3 เดือนแรกของปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด 23 พฤษภาคม 2565

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 3 เดือนแรกของปี 2565 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด

บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง 06 พฤษภาคม 2565

บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง

มติบอร์ดบีโอไอ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 7 เม.ย. 2565 07 เมษายน 2565

มติบอร์ดบีโอไอ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 7 เม.ย. 2565

มาตรการบีโอไอลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 07 เมษายน 2565

มาตรการบีโอไอลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หน้า 3 / 18