บริการ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  (นครราชสีมา) มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  •   การตรวจสอบการดำเนินงานประจำปีของผู้ได้รับการส่งเสริม
  •   การตรวจสอบและอนุญาตให้หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
  •   การตรวจสอบการเปิดดำเนินการแล้วรายงานสำนักบริหารการลงทุนที่ดูแล   
      อุตสาหกรรมนั้น เพื่อออกใบอนุญาตเปิดดำเนินการต่อไป
  •   การขอรับบัตรส่งเสริมให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม
  •   การพิจารณาการขอให้สิทธิประโยชน์ตามมาตราต่างๆ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
      ลงทุน พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้แก่                                      
- มาตรา 24    อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการ
                    ลงทุนหรือกระทำการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนได้ตาม
                    กำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักร  
- มาตรา 25   ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็น
                    (1)ช่างฝีมือ           
                    (2) ผู้ชำนาญการ
                    (3) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน  (1) และ (2)  เข้ามาใน
                         ราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลา ให้อยู่ในราชอาณาจักร
 -มาตรา 26  ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 24 และคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญ
                   การที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 25 ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะ
                   ตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะ
                   กรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร
-มาตรา 28   ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะ
                   กรรมการพิจารณาอนุมัติ แต่เครื่องจักรนั้นต้องไม่เป็นเครื่องจักร               
                  ที่ผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับ
                  ชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้
-มาตรา 30   ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าไม่เกินร้อยละเก้าสิบของ
                   อัตราปกติสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
                   เพื่อใช้ผลิตผสมหรือประกอบในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดครั้งละ
                   ไม่เกิน 1 ปี

 -มาตรา 36  ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับสิทธิและประโยชน์ 
                    (1) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามา
                          จากต่างประเทศเพื่อใช้ ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์ หรือ
                          ผลิตผลเฉพาะที่ใช้ในการส่งออก 
                    (2) การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามา
                           เพื่อส่งกลับออกไป